س ب ر ١

ٌ- ِˇَ ب ا ن أَ ْ8ُْxذُ ْ˝xَ ْ8ُْ#آُ ْنإِ ٣ ،Qِ ِ ا *ُْ#ﺕَ ْ?Gَ ِu( )ِْا 8َ0˝ِFَْا ? 9ِْFَْ ا َ˛َ9 ا ا hَُْ%ا ،ٌ80 ِآَ 7ِ ا َِ ٌر َْ1ُ ْGِوَ ،سِ # ا َِ ﺽً @ُْ َ ˆ‚ﺡَ ا ًgَﺡَ ،Qِْˆإَِ نَ . ه ﯾ (1 ˝ ˛˚ ˜ ار ﯾ ز ! ا# ﯾد ˇ د ˜% ˇˆ˙ ˘ -١ +√3 +7 = +2 ه دورو ˇˆ ار ˇ د ˜% ﯾاد ( ˘ (ب ( س ﯾ ﺳ ﺄ ﺗ ﻟ ﺎ ﺑ ﺔ ﯾ ﺳ ﻧ ﺟ ﻟ ا ) م و ﺳ ر ﻣ ﻟ ا ن ﻣ ﻰ ﻟ و ﻷ ا ة ﺎد ﻣ ﻟ ا ت ﺎ ﻓﺋ د ﻧ ﺑ اﻟ ﻰ ﻟ و اﻷ ﺔ ﺋ ﻔ اﻟ ١ ة ر ﻓﻘ ١ ة د ﺎ ﻣ اﻟ ٢ ة ر ﻓﻘ ١ ة د ﻣﺎ ﺔ ﯾ ﻧ ﺎ ﺛ اﻟ ﺔ ﺋ ﻔ اﻟ ‫‪ ‬‬ ‫األوضس لساءح‬ ‫‪ ‬‬ ‫آخس األخجبز‬ ‫ئػظبز ‪٠‬ضسة اٌفٍج‪ٚ ٓ١‬ئعالء ٍِ‪ ْٛ١‬خصض‬ ‫‪ ‬‬ ‫ثس‪٠‬طبٔ‪١‬ب‪٠ :‬غت ػدَ رمد‪ِ ُ٠‬ص‪٠‬د ِٓ ‪

2023-01-29
    اطول كلمه عربيه
  1. ٢-٩٨ م -١ ﯾ ه ر روز –٩ ﯾ
  2. ا زrا ر%=ا ˚= %
  3. ˘ ˘ˇ ش ˙ دار زا زد رود (t)
  4. ف؛ ه-م ؟ ه ﺎﺳﺎﻧ)ر أ ى